Menu Close

Društvo

Društvo vodarjev Slovenije (DVS) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih in pravnih oseb, domačih in tujih, ki se združujejo na območju Republike Slovenije zaradi skupno določenih interesov, opredeljenih v tem statutu, skladno z navedenim zakonom. Društvo deluje na območju Republike Slovenije. Ustanovljeno je bilo 11. februarja leta 1994 na ustanovnem plenumu v Dobrni.

Društvo deluje v javnem interesu, skladno statutu, veljavnim zakonskim in drugim predpisom. Delo društva in njegovih organov je javno. Javnost dela se zagotavlja s tem, da so seje skupščine in upravnega odbora javne. Za javnost dela društva je odgovoren predsednik društva. Društvo zagotavlja javnost svojega finančnega in materialnega poslovanja s pravico vpogleda v to dokumentacijo vsakemu članu.

Namen društva je spremljati politike do voda, oblikovanje pobud v zvezi z vsemi vprašanji povezanimi z vodami, informiranje javnosti o vseh vprašanjih s področja vodarstva, sodelovanje pri vzgoji in izobraževanju na področju vodarstva, sodelovanje z lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi organizacijami, priprava izobraževalnih gradiv za člane društva, promocijske aktivnosti s področja delovanja društva v vseh medijih.

Mandatna doba članov društva, voljenih v organe društva, predsednika in podpredsednika, je 4 leta. Člani organov društva, predsednik in podpredsednik so za svoje delo odgovorni Skupščini društva.

Organi društva so:

 • skupščina
 • upravni odbor
 • nadzorni svet
 • disciplinsko sodišče

Dejavnosti društva:

 • sodelovanje na okroglih mizah ob dogodkih, pri katerih sodeluje DVS
 • organizacija strokovne ekskurzije v Sloveniji enkrat letno
 • organizacija strokovne ekskurzije v tujino – jesen
 • volilna ali letne skupščine DVS
 • izdaja revije Slovenski vodar
 • vzdrževanje spletne strani
 • sodelovanje z drugimi nevladnimi organizacijami
 • sodelovanje z mediji
 • sodelovanje pri pripravljanju zakonodaje
 • sodelovanje na posvetih Državnega sveta in Sveta za varstvo okolja RS
 • drugo

en_USEnglish