Vodnogospodarske ureditve Drave med Mariborom in Ptujem

 
Drava na obravnavanem območju
 

S ciljem povečanja poplavne varnosti urbanih površin in infrastrukturnih objektov v Malečniku, Dogošah in Dupleku je v pripravi državni lokacijski načrt. Del projektne dokumentacije za izvedbo potrebnih vodnogospodarskih ureditev, ki jo izdeluje Vodnogospodarski biro Maribor, je tudi izdelava dvodimenzijskega nestacionarnega matematičnega modela. Modeliranje obstoječih visokovodnih razmer in simulacija vplivov variantnih posegov na vodni režim predstavlja kvalitetno podlago pri projektnih odločitvah.